Rahsia Sate Kajang Hj Samuri 26 tahun menempa sejarah